Проект

“Изготвяне на предпроектни проучвания,  идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури за проект „ Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе “

Период на изпълнение: 01.2015-12.2015

     Проектът се основава на ревизираната политика за изграждане на Транс-европейската транспортна мрежа и цел подобряване на интермодалността в югоизточния регион на ЕС, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и повишаване качеството на предоставяните товарни транспортни услуги. Като резултат от осъществяването му, се очаква предоставянето на възможност за ефективно транспортиране на големи обеми товари от Черно море до Централна Европа и тьрговските възли в ЕС. Реализацията също така, е насочена към посрещането на очакваните нови предизвикателства за българската транспортна система, поради прогнозите за значително повишаване на трафика между Турция и Украйна/Русия от една страна и ЕС от друга, както и обемите на товарните превози като цяло.

      Град Русе е разположен на километър 489 от р. Дунав и благодарение на уникалното си геостратегическо местоположение се явява възлова интермодална точка. Градът е важен тьрговски, индустриален и транспортен център. Разположен е на Българо -румънската граница, по протежение на Транс-европейски коридори VII и Х. Пристанище Русе е най-голямото речно българско пристанище. Железопътна гара Русе е свързана с основното Черноморско пристанище — Варна чрез железопътната линия Русе — Варна, която е изключителна предпоставка за развитие на интермодалния транспорт.