Проектантски и консултантски дейности

Проектантски и консултантски
дейности

„ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД изпълнява специализирани проектантски и консултантски дейности като:

01

Транспортната инфраструктура

    Изготвяне на проекти по всички необходими части и във всички фази на инвестиционният проект и свързаните с това проучвания на транспортната инфраструктура: предпроектни проучвания, идейни проекти, технически и работни проекти и др.

Изготвяне на инженерни проекти и проучвания

    Изготвяне на различни инженерни проекти и проучвания: геоложки и хидроложки проучвания, хидрогеоложки и геотехнически проекти, проучвания на трафика и др.

02

03

Други инженерни дейности и свързани услуги

    Геодезически заснемания, изготвяне на кадастрални карти и кадастрални регистри, цифрово картиране, топографски проучвания, създаване на геодезическа основа, изработване на подробни устройствени планове и оценки, разработване на планове за безопасност и здраве, доклади за оценка на въздействието върху околната среда, техническа документация, тръжни документации, икономически анализи, анализи на разходите и ползите и др.

Предоставяме и консултантски услуги

    От 2015 г. също така предоставяме и консултантски услуги като: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и Строителен надзор.

04