За Евротранспроект ООД

Ние сме

    Българска фирма за консултантски услуги и изготвяне на инвестиционни инфраструктурни проекти, създадена през 2006 г., със седалище в гр. София. Целта на нейното създаване бе да отговори на нуждите от проектантски и консултантски услуги, които да се предоставят на транспортния сектор и в частност на железопътния транспорт в България и чужбина. През последните години „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД спечели и изпълни множество големи и по-малки проекти в страната и региона, като бързо се издигна до позицията на една от водещите проектантски компании, предлагащи комплексно проектиране на транспортни обекти в България. От 2015 г. компанията има лиценз за консултант и извършва Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор, като в тази сфера също има вече няколко завършени проекта.
     В хода на своето съществуване „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД си партнира и спечели доверието на редица големи строителни и проектантски компании на европейския пазар и успешно работи с тях по разработването, управлението и надзора на големи проекти.
    Същевременно екипът ни въвежда, разучава и непрекъснато усъвършенства модерните методи на проектиране, за да е винаги в крак с технологичния напредък в областта, придобивайки умения, които успешно прилага в работата си и продължава да се стреми да предоставя в уговорените срокове висококачествени проекти на своите клиенти в България и чужбина.

    За изготвянето на всичките си проекти „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД ангажира екип от над 120 експерти по всички части на проекта и над 40 в областта на строителния надзор с висока степен на квалификация, доказали се в умението си да се справят успешно със сложни железопътни проекти. Постоянният и външен персонал на „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД обхваща всички части на проектантските дейности и консултантските услуги, изпълнявани от компанията.

Нашите управители

Иван Георгиев Здравчев

доц., д-р, инж. Управител

Научи повече

    Доц. Здравчев притежава богат опит в геодезическите измервания – работи със стандартни и модерни геодезически уреди, като има специализации в Швейцария и Русия в областта на GPS измерванията, опорните геодезически мрежи и геодинамиката;
    Свободно борави с програмни продукти за трансформация на геодезични системи, обработка на геодезични измервания , като има и издадено ръководство за работа с GPS, финансирано от програма PHARE, за обучение на регионалните служби по кадастър. Съвместно с проф. д-р, инж. Мара Даскалова има издаден и учебник по Математическа геодезия.
    Притежава дългогодишен опит в ръководенето на железопътни и пътни проекти както и създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри; изработване на множество подробни устройствени планове на различни обекти и най-вече свързани с железопътната инфраструктура; създаване на ГММР и РГО; работи с CAD софтуерни продукти, и такива за създаване на специализирани и кадастрални карти в областта на линейната инфраструктура.
    Има добро познаване на българското законодателство и наредби в областта на устройство на територията, геодезията и кадастъра. Бил е член на работнати групи за промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър, участвал е в създаването на множество наредби към различни закони. Бил е рецензент на Наредби № 3 и № 15 от ЗКИР, както и на Държарната GPS мрежа.
    Основател и първи Председател на Асоциацията на геодезическите фирми в България. В момента е Председател на Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство. Член е на Камарата на инженерите по геодезия и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Притежава и лиценз от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Валентин Петров Михайловски

инж. Управител

Научи повече

    Инж. Михайловски е магистър- строителен инженер по Транспортно строителство със специализация в Железопътното строителство.
Притежава повече от 35 години опит в проектирането на железопътни линии, железопътни гари, пътища.
    Участвал в разработката на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни обекти на територията на Република България и Република Македония. Разработвал е предварителни, идейни, технически и работни проекти за железници и пътища.
    Добре познава технологията за работа по прецизни методи при полагане, подбиване и поставяне на железния път на проектни оси и ниво.
    Работи отлично с CAD софтуерни продукти, както и с геодезически инструменти.
Той е дългогодишен Член на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), както и на Национално сдружение на общество на инженерите по железен път (НСОИЖП);

Тома Любенов Йоцов

инж. Управител

Научи повече

    Инж. Йоцов е завършил Университета по архитектура, строителсвто и геодезия в гр. София през 1978 година и притежава диплома по специалност “Железопътно строителство”.

Той има повече от 40 години опит като експерт и ръководител в областта на железопътното проектиране и строителство. Притежава много добри познания за проучване и анализ на съществуващи и нови ж. п. линия и съоръжения. Специалист е по проектиране и изграждане на различни видове експлоатационни пунктове в ж. п. транспорта – пътнически и товарни гари, разпределителни гари, интермодални терминали, железопътни възли, комплексни транспортни системи и др.

    Инж. Йоцов има натрупан опит в изпълнението и ръководството на транспортни обекти с Европейско финансиране. Изпълнявал е многократно функциите на ключов експерт, ръководител на проектантски екип и ръководител на проект. Запознат е с нашите и Европейските нормативи в сферата на транспорта и ги прилага успешно в разработките.

Участва в управлението на „Евротранспроект“ ООД от 2006 година, като е един от тримата управители на дружеството. Член е на Управителните съвети на Българската асоциация на консултантските фирми в железопътното строителство (БАКФЖС) и на Националното сдружение – Общество на инженерите по железния път (НСОИЖП).

    Компанията има за възможност да предостави пълен набор от услуги в областта на проектирането на железопътна инфраструктура, което ѝ позволява пълна независимост, самостоятелност и способност да отговаря на изискванията на сложните проекти, както и възможността да реагира своевременно на промените в проектните параметри или изискванията на клиента.
    Освен това, основна характеристика на компанията е да поддържа най-високото качество на продукта, като същевременно спазва всички срокове за проектиране и работи в пълно съответствие с изискванията на местните и европейските разпоредби за железопътната и транспортната инфраструктура. За всичките години от създаването си и десетките проекти, които компанията е завършила, тези приоритети остават непроменени и се спазват стриктно .