Проект

„Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Възложител: ДЗЗД „ГЕОСТРОЙ ЛАНТАНИЯ“

Проекта, който е пресечна точка на част от транс – европейските и основни национални транспортни оси, цели изграждането на конкурентноспособна железопътна инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа, състояща се от инфраструктура за железопътен транспорт, вътрешни водни пътища, пътен, морски и въздушен транспорт, с което да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социалното сближаване.

Железопътен възел Пловдив е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие”, който свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море, като така се оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали. Той включва река Елба като вътрешен воден път и ще подобри мултимодалните връзки между Северна Германия, Чешката република, Панонския регион и Югоизточна Европа. Коридорът продължава през Средиземно море от Гърция до Кипър. Възела се явява пресечна точка на направленията София – Свиленград (Гва ж.п.линия), Пловдив – Бургас (8″ма ж.п.линия ), Филипово – Панагюрище (81″ва жп линия) и Филипово – Карлово (82″ра жп линия).

Обхватът на проекта включва проектиране и строително – монтажни работи по модернизация на железен път, съоръжения (включително подлези, надлези и пасарелки), контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия. При изпълнението на предвидените дейности по модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации ще се осъществи  подмяна на маршрутно релейната централизация (МРЦ) в Скутаре и Тракия с маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) с LED сигнали, броячи на оси и нови стрелкови обръщателни апарати, нови основно и резервно захранване.