Проект

„Изготвяне на технически проект и устройствени планове за проект “Модернизация на жп участък Мездра – Медковец“

Възложител: ДП НК ”Железопътна инфраструктура”

Железопътният участък е част от Коридор Ориент/Източно-Средиземноморски и е разположен по основната Трансевропейска транспортна мрежа. Основна цел на проекта е подобряване на техническите параметри на железопътната линия и внедряване на нови системи за сигнализация и телекомуникация, подобряване комфорта на пътуване и пропускливостта на железопътния транспорт.

По отношение на железопътната инфраструктура ще се постигнат следните резултати: увеличаване на проектната скорост; подобряване съществуващата геометрия на железния път; реконструкция и/или изграждане на нови отводнителни съоръжения; модернизация на съоръженията на контактната мрежа, изграждане на външно LED осветление на гаровите райони; изграждане на съоръжения за пресичане на две нива; изграждане на шумозащитни съоръжения, намаляващи нивата на шум в урбанизираните територии, както и изграждане на огради, препятстващи преминаването през районите на гарите. Също така модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации и въвеждане на съвременни пътнически информационни системи; изграждане на мрежа от системи за видеонаблюдение на критичните места и зони от жп инфраструктурата.

Реализацията на проекта ще доведе до премахването на социално-икономическите различия на региона с останалите райони за планиране. Ще подпомогне за постигането на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.