Проект

“Актуализация на идеен проект и изработване на Подробен устройствен план, План за регулация и Парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект: „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“

Период на изпълнение: 01.2015-06.2020

      Инвестиционният проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София” предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще  осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти. От национална гледна точка проектът подкрепя развитието на важни икономически центрове от Северозападния регион на България (Видин, Монтана, Мездра, Враца, Ботевград) попадащи в обсега на линията, което ще доведе до премахването на социално-икономическите различия на региона с останалите райони за планиране и ще подпомогне изпълнението на плановете за постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.

      Проектът за техническа помощ „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътeн участък Видин-Медковец” е етап от изпълнението на инвестиционния проект „Модернизация на железопътната линия Видин-София”.

      Проектът е финансиран по ос V “Техническа помощ” по ОПТ 2007-2013 г.
Целта му е постигане на проектна готовност (технически проект, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за строителство на модернизацията на железопътната линия Видин-София в железопътния участък Видин-Медковец и за подготовка във следваща фаза (технически проект) на железопътните участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник през следващия програмен период. Той включва оптимизиране на резултатите от подготовката по ИСПА чрез актуализиране на параметрите и стойностите на проекта като цяло, както и изпълнението на всички дейности свързани с подготовката на жп участъците Медковец–Руска Бяла и Руска Бяла–Столник за следваща фаза – технически проект.