06/2021 - Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница“ в участъка Волуяк-Драгоман-Сръбска граница

Възложител: НК ”Железопътна инфраструктура”

Модернизацията на железопътната инфраструктура в участъка от Волуяк до Драгоман/Сръбска граница, като част от проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – Сръбска граница“, ще доведе до увеличаване на скоростта на линията, ще направи железопътния транспорт конкурентен на автомобилния, ще увеличи капацитета на линията и ще увеличи безопасността на железопътната мрежа чрез инсталиране на нови интелигентни системи като Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), сигнализация и GSM-R комуникации, както и подмяна на железопътни прелези с пресичания на две нива.

Договорът включва изпълнение на следните дейности:

  • Координиране и контрол по изпълнението на договорите за строителство/проектиране и строителство;
  • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите;
  • Надзор по време на строителството и др.

В обхвата на проекта са включени следните договори за строителство:

  • Договор 1: „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман“, по обособени позиции: Позиция № 1 – „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“;
  • Договор 2: „Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман“, по обособени позиции: Позиция № 2 – „Строителство на железен път, контактна мрежа и съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“;

Договор 3: „Проектиране и строителство на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „Модернизация на железопътната инфраструктура в участъка Волуяк – Драгоман – Сръбска граница“.