Проект

„Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата”

Период на изпълнение: 02.2013-12.2014

  Железопътната линия Видин-София-Радомир-Кулата е важен елемент от Трансевропейската железопътна мрежа – Транспортен коридор IV  и една от приоритетните оси на Европейската комисия  – Железопътна ос 22: Атина-София-Будапеща-Виена-Прага-Нюрнберг/Дрезден. По тази причина модернизацията на тази отсечка (Радомир-Кулата) е от стратегическо значение, още повече, че представлява и граничен железопътен участък.

      За целите на координирането и изпълнението на проекта е изготвено, съгласувано и подписано на ниво „железопътни инфраструктурни управители“ Споразумение за сътрудничество между четири държави: Гърция, България, Румъния и Унгария.

Железопътният приоритетен проект 22, предвижда изпълнение на подготвителни прединвестиционни проучвания за предварително одобрени железопътни отсечки в четирите държави по споразумението. Предмета на договора е „Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата” като част от „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен проект № 22“ на територията на Република България.

     След реализирането на проекта са достигнати поставените цели, а именно:

  • Модернизиран участък в съответствие с пълните изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, съоръженията, подвижния състав, системите за управление, експлоатация и безопасност съгласно изискванията по Директивата 2008/57/ЕО и нейните последващи изменения.
  • Изпълнение на политиката на Европейската комисия за развитие на този главен железопътен коридор и постигане на свързаност на транспортните мрежи на базата на общи стандарти.
  • Нарастване обема на превозните товари по линията.
  • Намаляване емисиите на парникови газове и увеличаване на конкурентно способността на железопътният транспорт.
  • Постигане на икономическа и социална кохезия в регионалното развитие на страната.

Модернизиране на важен инфраструктурен елемент с национално и международно значение за Общоевропейски транспортен коридор IV, Товарен коридор 7 и Железопътна ос 22.