Проект

„Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волуяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волуяк“

Възложител: ДЗЗД „ЗГОП България“

Железопътната отсечка София – Волуяк е част от проект „Развитие на железопътен възел София“. Той принадлежи към транспортен коридор Ориент/Източно-Средиземноморски, жп линия Видин – София – Бургас / турска граница; София – Солун – Атина / Пирея, съгласно част 1.2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013. Основният проект е пряко свързан и с други големи проекти за модернизация на железопътни линии до жп възел София, като развитието му е от ключово значение за Трансконтиненталните направления в региона. Той играе много важна роля в развитието на коридора, тъй като без големи железопътни възли по протежение на основните коридори не може да бъде постигнато непрекъснато функциониране на мрежата на дълги разстояния. София е най-големият железопътен транспортен възел в България и е началната точка на по-голямата част от дестинациите с железопътен транспорт и неговото развитие има най-висок приоритет за страната.

Общите цели на проекта са:

 Интегриране на националната транспортна мрежа в европейската транспортна мрежа. Линиите в рамките на жп възел София да бъдат модернизирани в съответствие с всички изисквания за оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, дейности и безопасност, съгласно изискванията на Директива 2008/57/EO и нейните последващи изменения.

 Развитие на Транс-европейската железопътна мрежа и на коридор Ориент/Източно-Средиземноморски от основната мрежа.

 Създаване на условия за увеличаване на обема товари, превозвани по линията като резултат от подобряването на параметрите на линията по отношение на скорост, време за пътуване, капацитет и надеждност на услугата.

 Пренасочване на товари от автомобилния към железопътния транспорт, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове, т.е. ще се намали отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда като цяло.

 Подпомагане развитието на важни икономически центрове на Южен централен и Югозападен райони на България по протежение на линията, което ще допринесе за изпълнението на плановете за постигане на икономическо и социално сближаване в регионалното развитие.

 Модернизация на важни инфраструктурни елементи от национално и международно значение, свързани с други големи инфраструктурни проекти в Транс-европейската транспортна мрежа – изграждане на новия комбиниран пътен и железопътен мост на река Дунав при Видин – Калафат, железопътния тунел под Босфора в Истанбул, модернизация на линията Калафат – Крайова в Румъния.

 Разсредоточаване на пътническите потоци чрез откриване на нови станции с удобни връзки с масовия градски транспорт и повишаване на капацитета и изграждане на допълнителни коловози (най-малко по един на участък).

 Осигуряване на модернизация на железопътната инфраструктура на железопътен възел София, което ще доведе до подобряване на процеса на експлоатацията на железния път в района на столицата и прилежащата територия.

 Подобряване на техническите параметри и оперативната скорост в района на жп възела, включително създаване на условия за оптимално съчетаване и интегриране на различни видове транспорт, оптимизиране на капацитета и ефективността на съществуващите железопътни линии.