Проект

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Радунци – Дъбово с дължина 3 503,50 метра, ремонт на стоманени мостове на km 215+355 и укрепване на тунели № 23, 24 и 25 по 4-та жп линия”

Период на изпълнение: 02.2011-12.2011

В рамките на инвестиционния проект е изпълнено:

  • извършване на геодезическо заснемане на обекта;
  • изготвяне на работен проект по части: Железен път, Дренажи, Тунели (тунел №23 с дължина 1100 м., тунел №24 с дължина 788м, и тунел №25 с тължина 623м), ЖП мостове (мост на км 215+452 с дължина 10,4 м. и мост на км 216+355 с дължина 11м), Осигурителна техника и телекомуникации, Геодезия, Контактна мрежа и ел.снабдяване, Инженерно-геоложко проучване, План за безопасност и здраве и Пожарна безопасност.
  • изготвяне на технически спецификации;
  • извършване на авторски надзор;