Проект

„Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, Обособена позиция № 3 „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”, за участък Ихтиман – Септември”

Период на изпълнение: 01.2015-05.2020

     В съответствие с основните цели на Европейската кохезионна политика, Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) на България определя основните цели на политиката и приоритетите за развитие през програмния период 2007-2013 г. за утвърждаването й като конкурентноспособна страна-членка на ЕС. Едно от основните направления в железопътни инфраструктурни проекти, определени в обхвата на НСРР е направлението ГКПП България/Сърбия – София – Пловдив – ГКПП България/Турция. (Коридори IV, VIII и X), част от което направление е проектът: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. Той ще помогне на България да изпълни поетите си ангажименти за развитие на железопътната си инфраструктура, достигайки европейските стандарти, както и за стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.
     Целите на проекта са, както следва:
– Стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво, подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари;
– Модернизация на съществуващата инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики;
– Увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможност за поемане на прогнозирания трафик;
– Увеличаване скоростта на движение на влаковете до 160 км/ч за пътнически влакове и 120 км/ч за товарни влакове;
– Удовлетворяване на европейските изисквания за оперативна съвместимост;
– Подобряване на безопасността при експлоатация на железопътната инфраструктура.