Кариери от Евротранспроект ООД

Проектант по част "Сигнализация и телекомуникации"

Търсим инженер проектант по част “Сигнализация и Телекомуникации” за изготвяне на проекти свързани с железопътната инфраструктура.

Кандидатите трябва да имат висше образование с образователно – квалификационна степен минимум “Бакалавър”, професионална квалификация „електроинженер“, специалност „Комуникационна и осигурителна техника“ или еквивалент.

Компютърна грамотност: кандидатите трябва задължително да могат да работят с AutoCAD.

Предимство ще имат кандидати, които притежават:
– Образователно – квалификационна степен “Магистър”;
– Удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП;
– Опит в работата със специализиран софтуер: ePLAN, e-Design, EcoDial;
– Добро владеене на английски език;
– Опит в областта на железопътната инфраструктура.

Основни задължения:
– Проучване и проектиране на обекти по част ” Сигнализация и Телекомуникации ” въз основа на задание за проектиране;
– Участие при съставянето на актове и протоколи по време на строителството;
– Съгласуване изработения проект с проектантите на другите проектни части, възложител, надзор, държавни институции, общини и други;

Кандидатите трябва да притежават умение за работа в екип, отлична комуникативност, организираност, точност и умение за спазване на срокове;

Организацията предлага:
– Коректни трудово-правни взаимоотношения;
– Разбиране и гъвкавост в посрещането на нуждите на служителя;
– Работа в малък, сплотен, професионален екип;

Заплата от 1200 до 1500 BGN (Нето) – Посочената заплата е стартова!